ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCสระบุรี

ระหว่าง ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 304 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 301 99.01 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 0.33 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 2 0.66 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 85 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 81 95.29 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 2 2.35 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 2 2.35 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 41 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 41 100.00 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :18-01-2018 19:14:03