ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCสระบุรี

ระหว่าง กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 219 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 216 98.63 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 1 0.46 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 2 0.91 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 85 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 82 96.47 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 1 1.18 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 2 2.35 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 74 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 71 95.95 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 2 2.70 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 1.35 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :09-12-2021 07:45:24