อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 342 313 91.52
อำเภอ02 98 80 81.63
อำเภอ03 94 87 92.55
อำเภอ04 43 35 81.40
อำเภอ05 10 6 60.00
อำเภอ06 50 41 82.00
อำเภอ07 7 5 71.43
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 66 58 87.88
อำเภอ10 54 47 87.04
อำเภอ11 33 31 93.94
อำเภอ12 29 29 100.00
อำเภอ13 28 28 100.00
รวม 868 774 89.17
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 212 68 62 342 190 61 62 313 91.52%
02_แก่งคอย 74 16 8 98 61 13 6 80 81.63%
03_หนองแค 74 9 11 94 67 9 11 87 92.55%
04_วิหารแดง 30 8 5 43 23 7 5 35 81.40%
05_หนองแซง 8 1 1 10 4 1 1 6 60.00%
06_บ้านหมอ 34 10 6 50 29 6 6 41 82.00%
07_ดอนพุด 5 2 0 7 3 2 0 5 71.43%
08_หนองโดน 8 3 3 14 8 3 3 14 100.00%
09_พระพุทธบาท 41 8 17 66 33 8 17 58 87.88%
10_เสาไห้ 31 13 10 54 25 12 10 47 87.04%
11_มวกเหล็ก 18 7 8 33 16 7 8 31 93.94%
12_วังม่วง 24 2 3 29 24 2 3 29 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 20 4 4 28 20 4 4 28 100.00%
รวม 579 151 138 868 503 135 136 774 89.17 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก360
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)117
3Long Term Care47
4มะเร็ง39
5วัณโรค33
6อื่นๆ33
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
8STEMI25
9ผู้สูงอายุ23
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)22

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :15-08-2018 06:44:27