อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 343 312 90.96
อำเภอ02 98 78 79.59
อำเภอ03 95 64 67.37
อำเภอ04 43 31 72.09
อำเภอ05 10 6 60.00
อำเภอ06 50 35 70.00
อำเภอ07 7 3 42.86
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 66 58 87.88
อำเภอ10 54 44 81.48
อำเภอ11 33 26 78.79
อำเภอ12 29 29 100.00
อำเภอ13 28 28 100.00
รวม 870 728 83.68
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 213 68 62 343 190 60 62 312 90.96%
02_แก่งคอย 74 16 8 98 59 13 6 78 79.59%
03_หนองแค 75 9 11 95 49 6 9 64 67.37%
04_วิหารแดง 30 8 5 43 20 7 4 31 72.09%
05_หนองแซง 8 1 1 10 4 1 1 6 60.00%
06_บ้านหมอ 34 10 6 50 23 6 6 35 70.00%
07_ดอนพุด 5 2 0 7 1 2 0 3 42.86%
08_หนองโดน 8 3 3 14 8 3 3 14 100.00%
09_พระพุทธบาท 41 8 17 66 33 8 17 58 87.88%
10_เสาไห้ 31 13 10 54 23 11 10 44 81.48%
11_มวกเหล็ก 18 7 8 33 14 6 6 26 78.79%
12_วังม่วง 24 2 3 29 24 2 3 29 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 20 4 4 28 20 4 4 28 100.00%
รวม 581 151 138 870 468 129 131 728 83.68 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก360
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)117
3Long Term Care47
4มะเร็ง40
5วัณโรค33
6อื่นๆ33
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
8STEMI25
9ผู้สูงอายุ23
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)22

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :24-05-2018 19:22:30