อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 195 168 86.15
อำเภอ02 130 103 79.23
อำเภอ03 183 139 75.96
อำเภอ04 43 27 62.79
อำเภอ05 10 5 50.00
อำเภอ06 50 32 64.00
อำเภอ07 7 3 42.86
อำเภอ08 14 12 85.71
อำเภอ09 55 50 90.91
อำเภอ10 54 37 68.52
อำเภอ11 33 26 78.79
อำเภอ12 29 29 100.00
อำเภอ13 39 34 87.18
รวม 842 665 78.98
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 122 35 38 195 101 30 37 168 86.15%
02_แก่งคอย 99 18 13 130 78 14 11 103 79.23%
03_หนองแค 121 36 26 183 91 25 23 139 75.96%
04_วิหารแดง 30 8 5 43 19 6 2 27 62.79%
05_หนองแซง 8 1 1 10 4 1 0 5 50.00%
06_บ้านหมอ 34 10 6 50 22 5 5 32 64.00%
07_ดอนพุด 5 2 0 7 1 2 0 3 42.86%
08_หนองโดน 7 3 4 14 6 2 4 12 85.71%
09_พระพุทธบาท 35 6 14 55 30 6 14 50 90.91%
10_เสาไห้ 31 13 10 54 19 10 8 37 68.52%
11_มวกเหล็ก 18 7 8 33 14 6 6 26 78.79%
12_วังม่วง 24 2 3 29 24 2 3 29 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 26 6 7 39 21 6 7 34 87.18%
รวม 560 147 135 842 430 115 120 665 78.98 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก360
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)117
3Long Term Care47
4มะเร็ง40
5วัณโรค33
6อื่นๆ33
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
8STEMI25
9ผู้สูงอายุ23
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)22

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :20-02-2018 23:37:59