อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 237 91 38.40
อำเภอ02 138 37 26.81
อำเภอ03 188 68 36.17
อำเภอ04 46 17 36.96
อำเภอ05 12 3 25.00
อำเภอ06 50 22 44.00
อำเภอ07 7 0 0.00
อำเภอ08 14 5 35.71
อำเภอ09 58 21 36.21
อำเภอ10 58 26 44.83
อำเภอ11 35 11 31.43
อำเภอ12 28 21 75.00
อำเภอ13 41 21 51.22
รวม 912 343 37.61
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 162 36 39 237 45 19 27 91 38.40%
02_แก่งคอย 106 18 14 138 28 5 4 37 26.81%
03_หนองแค 125 37 26 188 41 13 14 68 36.17%
04_วิหารแดง 33 8 5 46 12 4 1 17 36.96%
05_หนองแซง 10 0 2 12 3 0 0 3 25.00%
06_บ้านหมอ 34 10 6 50 18 2 2 22 44.00%
07_ดอนพุด 5 2 0 7 0 0 0.00%
08_หนองโดน 7 4 3 14 4 0 1 5 35.71%
09_พระพุทธบาท 38 5 15 58 15 1 5 21 36.21%
10_เสาไห้ 35 13 10 58 13 8 5 26 44.83%
11_มวกเหล็ก 26 3 6 35 6 1 4 11 31.43%
12_วังม่วง 23 2 3 28 16 2 3 21 75.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 29 5 7 41 15 1 5 21 51.22%
รวม 633 143 136 912 216 56 71 343 37.61 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก423
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)119
3Long Term Care47
4มะเร็ง40
5วัณโรค33
6อื่นๆ33
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
8STEMI28
9ผู้สูงอายุ24
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)22

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :11-12-2017 09:08:46