อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 140 135 96.43
อำเภอ02 52 43 82.69
อำเภอ03 39 39 100.00
อำเภอ04 13 13 100.00
อำเภอ05 4 2 50.00
อำเภอ06 34 30 88.24
อำเภอ07 3 3 100.00
อำเภอ08 18 17 94.44
อำเภอ09 55 44 80.00
อำเภอ10 16 15 93.75
อำเภอ11 20 18 90.00
อำเภอ12 19 19 100.00
อำเภอ13 16 16 100.00
รวม 429 394 91.84
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 99 24 17 140 94 24 17 135 96.43%
02_แก่งคอย 30 15 7 52 25 11 7 43 82.69%
03_หนองแค 27 8 4 39 27 8 4 39 100.00%
04_วิหารแดง 11 0 2 13 11 0 2 13 100.00%
05_หนองแซง 4 0 0 4 2 0 0 2 50.00%
06_บ้านหมอ 27 4 3 34 24 3 3 30 88.24%
07_ดอนพุด 3 0 0 3 3 0 0 3 100.00%
08_หนองโดน 12 5 1 18 12 4 1 17 94.44%
09_พระพุทธบาท 38 10 7 55 31 8 5 44 80.00%
10_เสาไห้ 9 6 1 16 8 6 1 15 93.75%
11_มวกเหล็ก 12 5 3 20 11 4 3 18 90.00%
12_วังม่วง 14 4 1 19 14 4 1 19 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 8 4 4 16 8 4 4 16 100.00%
รวม 294 85 50 429 270 76 48 394 91.84 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก159
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)46
3มะเร็ง31
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)27
5อื่นๆ26
6กระดูกและข้อ20
7STEMI20
8วัณโรค14
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
10ผู้สูงอายุ9

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 08:17:53