อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 85 36 42.35
อำเภอ02 63 40 63.49
อำเภอ03 83 39 46.99
อำเภอ04 14 8 57.14
อำเภอ05 4 0 0.00
อำเภอ06 34 12 35.29
อำเภอ07 3 0 0.00
อำเภอ08 18 13 72.22
อำเภอ09 43 23 53.49
อำเภอ10 16 7 43.75
อำเภอ11 20 10 50.00
อำเภอ12 19 17 89.47
อำเภอ13 28 7 25.00
รวม 430 212 49.30
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 64 15 6 85 30 5 1 36 42.35%
02_แก่งคอย 38 17 8 63 23 9 8 40 63.49%
03_หนองแค 62 12 9 83 26 5 8 39 46.99%
04_วิหารแดง 12 0 2 14 8 0 0 8 57.14%
05_หนองแซง 4 0 0 4 0 0 0.00%
06_บ้านหมอ 27 4 3 34 9 1 2 12 35.29%
07_ดอนพุด 3 0 0 3 0 0 0.00%
08_หนองโดน 12 5 1 18 8 4 1 13 72.22%
09_พระพุทธบาท 31 9 3 43 16 6 1 23 53.49%
10_เสาไห้ 9 6 1 16 5 2 0 7 43.75%
11_มวกเหล็ก 12 5 3 20 5 3 2 10 50.00%
12_วังม่วง 14 4 1 19 12 4 1 17 89.47%
13_เฉลิมพระเกียรติ 15 5 8 28 5 0 2 7 25.00%
รวม 303 82 45 430 147 39 26 212 49.30 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก163
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)47
3มะเร็ง34
4อื่นๆ28
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)27
6STEMI22
7กระดูกและข้อ20
8วัณโรค16
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
10ผู้สูงอายุ9

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :18-01-2018 19:13:04