อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 222 103 46.40
อำเภอ02 162 82 50.62
อำเภอ03 165 88 53.33
อำเภอ04 64 23 35.94
อำเภอ05 20 3 15.00
อำเภอ06 43 16 37.21
อำเภอ07 5 1 20.00
อำเภอ08 18 14 77.78
อำเภอ09 58 37 63.79
อำเภอ10 63 22 34.92
อำเภอ11 52 26 50.00
อำเภอ12 21 9 42.86
อำเภอ13 45 23 51.11
รวม 938 447 47.65
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 173 27 22 222 72 20 11 103 46.40%
02_แก่งคอย 136 15 11 162 67 7 8 82 50.62%
03_หนองแค 131 19 15 165 68 13 7 88 53.33%
04_วิหารแดง 53 7 4 64 18 4 1 23 35.94%
05_หนองแซง 14 5 1 20 2 1 0 3 15.00%
06_บ้านหมอ 32 6 5 43 11 3 2 16 37.21%
07_ดอนพุด 3 0 2 5 1 0 0 1 20.00%
08_หนองโดน 14 4 0 18 10 4 0 14 77.78%
09_พระพุทธบาท 41 10 7 58 24 7 6 37 63.79%
10_เสาไห้ 45 13 5 63 15 5 2 22 34.92%
11_มวกเหล็ก 36 10 6 52 18 5 3 26 50.00%
12_วังม่วง 16 3 2 21 8 0 1 9 42.86%
13_เฉลิมพระเกียรติ 35 3 7 45 22 0 1 23 51.11%
รวม 729 122 87 938 336 69 42 447 47.65 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก566
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)102
3มะเร็ง30
4อื่นๆ25
5STEMI23
6วัณโรค22
7ผู้สูงอายุ22
8กระดูกและข้อ21
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)21
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)21

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :20-02-2018 23:38:20