อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 361 322 89.20
อำเภอ02 123 96 78.05
อำเภอ03 88 85 96.59
อำเภอ04 65 56 86.15
อำเภอ05 20 14 70.00
อำเภอ06 43 35 81.40
อำเภอ07 5 4 80.00
อำเภอ08 18 18 100.00
อำเภอ09 68 55 80.88
อำเภอ10 63 61 96.83
อำเภอ11 52 44 84.62
อำเภอ12 21 21 100.00
อำเภอ13 37 37 100.00
รวม 964 848 87.97
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 286 43 32 361 250 42 30 322 89.20%
02_แก่งคอย 105 8 10 123 82 6 8 96 78.05%
03_หนองแค 68 10 10 88 65 10 10 85 96.59%
04_วิหารแดง 54 7 4 65 47 5 4 56 86.15%
05_หนองแซง 14 5 1 20 12 2 0 14 70.00%
06_บ้านหมอ 32 6 5 43 25 6 4 35 81.40%
07_ดอนพุด 2 2 1 5 2 2 0 4 80.00%
08_หนองโดน 14 4 0 18 14 4 0 18 100.00%
09_พระพุทธบาท 49 10 9 68 38 9 8 55 80.88%
10_เสาไห้ 45 13 5 63 43 13 5 61 96.83%
11_มวกเหล็ก 36 10 6 52 29 9 6 44 84.62%
12_วังม่วง 16 3 2 21 16 3 2 21 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 29 2 6 37 29 2 6 37 100.00%
รวม 750 123 91 964 652 113 83 848 87.97 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก559
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)101
3มะเร็ง30
4อื่นๆ27
5วัณโรค22
6ผู้สูงอายุ22
7กระดูกและข้อ21
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)21
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)21
10STEMI20

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :18-01-2019 03:04:43