อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 324 110 33.95
อำเภอ02 83 30 36.14
อำเภอ03 91 23 25.27
อำเภอ04 50 8 16.00
อำเภอ05 26 8 30.77
อำเภอ06 41 10 24.39
อำเภอ07 3 0 0.00
อำเภอ08 23 15 65.22
อำเภอ09 57 28 49.12
อำเภอ10 47 28 59.57
อำเภอ11 34 7 20.59
อำเภอ12 24 14 58.33
อำเภอ13 29 11 37.93
รวม 832 292 35.10
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 244 48 32 324 81 17 12 110 33.95%
02_แก่งคอย 65 9 9 83 22 5 3 30 36.14%
03_หนองแค 60 19 12 91 15 4 4 23 25.27%
04_วิหารแดง 35 8 7 50 3 2 3 8 16.00%
05_หนองแซง 21 3 2 26 6 1 1 8 30.77%
06_บ้านหมอ 25 10 6 41 5 4 1 10 24.39%
07_ดอนพุด 2 1 0 3 0 0 0.00%
08_หนองโดน 12 8 3 23 9 5 1 15 65.22%
09_พระพุทธบาท 33 15 9 57 17 4 7 28 49.12%
10_เสาไห้ 33 9 5 47 20 6 2 28 59.57%
11_มวกเหล็ก 23 5 6 34 4 2 1 7 20.59%
12_วังม่วง 19 3 2 24 12 1 1 14 58.33%
13_เฉลิมพระเกียรติ 20 4 5 29 7 1 3 11 37.93%
รวม 592 142 98 832 201 52 39 292 35.10 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก421
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)100
3มะเร็ง49
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
5วัณโรค28
6อื่นๆ22
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)20
8กระดูกและข้อ20
9STEMI17
10ผู้สูงอายุ12

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :18-03-2018 05:27:40