อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 306 242 79.08
อำเภอ02 83 63 75.90
อำเภอ03 90 64 71.11
อำเภอ04 49 35 71.43
อำเภอ05 27 9 33.33
อำเภอ06 40 17 42.50
อำเภอ07 3 0 0.00
อำเภอ08 21 18 85.71
อำเภอ09 59 43 72.88
อำเภอ10 47 34 72.34
อำเภอ11 34 22 64.71
อำเภอ12 24 23 95.83
อำเภอ13 29 24 82.76
รวม 812 594 73.15
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 228 46 32 306 178 39 25 242 79.08%
02_แก่งคอย 66 9 8 83 49 8 6 63 75.90%
03_หนองแค 59 18 13 90 42 13 9 64 71.11%
04_วิหารแดง 34 8 7 49 22 6 7 35 71.43%
05_หนองแซง 22 3 2 27 7 1 1 9 33.33%
06_บ้านหมอ 24 10 6 40 7 8 2 17 42.50%
07_ดอนพุด 2 1 0 3 0 0 0.00%
08_หนองโดน 11 8 2 21 10 7 1 18 85.71%
09_พระพุทธบาท 35 15 9 59 28 7 8 43 72.88%
10_เสาไห้ 33 9 5 47 26 6 2 34 72.34%
11_มวกเหล็ก 23 5 6 34 15 4 3 22 64.71%
12_วังม่วง 19 3 2 24 19 2 2 23 95.83%
13_เฉลิมพระเกียรติ 20 4 5 29 16 3 5 24 82.76%
รวม 576 139 97 812 419 104 71 594 73.15 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก410
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)99
3มะเร็ง44
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
5วัณโรค27
6อื่นๆ21
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)20
8กระดูกและข้อ20
9STEMI17
10ผู้สูงอายุ12

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :24-06-2018 01:07:41