อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 307 280 91.21
อำเภอ02 82 68 82.93
อำเภอ03 90 88 97.78
อำเภอ04 49 37 75.51
อำเภอ05 27 15 55.56
อำเภอ06 40 38 95.00
อำเภอ07 3 2 66.67
อำเภอ08 22 20 90.91
อำเภอ09 58 47 81.03
อำเภอ10 46 44 95.65
อำเภอ11 33 28 84.85
อำเภอ12 24 24 100.00
อำเภอ13 29 29 100.00
รวม 810 720 88.89
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 228 47 32 307 205 44 31 280 91.21%
02_แก่งคอย 66 9 7 82 53 8 7 68 82.93%
03_หนองแค 60 17 13 90 58 17 13 88 97.78%
04_วิหารแดง 34 8 7 49 24 6 7 37 75.51%
05_หนองแซง 22 3 2 27 11 2 2 15 55.56%
06_บ้านหมอ 24 10 6 40 22 10 6 38 95.00%
07_ดอนพุด 2 1 0 3 2 0 0 2 66.67%
08_หนองโดน 12 8 2 22 10 8 2 20 90.91%
09_พระพุทธบาท 34 15 9 58 28 10 9 47 81.03%
10_เสาไห้ 31 11 4 46 30 10 4 44 95.65%
11_มวกเหล็ก 23 5 5 33 18 5 5 28 84.85%
12_วังม่วง 19 3 2 24 19 3 2 24 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 20 4 5 29 20 4 5 29 100.00%
รวม 575 141 94 810 500 127 93 720 88.89 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก408
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)98
3มะเร็ง44
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
5วัณโรค27
6อื่นๆ22
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)20
8กระดูกและข้อ20
9STEMI17
10ผู้สูงอายุ12

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :23-03-2019 04:41:17