อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 281 233 82.92
อำเภอ02 98 72 73.47
อำเภอ03 76 74 97.37
อำเภอ04 30 15 50.00
อำเภอ05 15 8 53.33
อำเภอ06 38 22 57.89
อำเภอ07 1 0 0.00
อำเภอ08 23 22 95.65
อำเภอ09 52 33 63.46
อำเภอ10 35 21 60.00
อำเภอ11 21 16 76.19
อำเภอ12 21 21 100.00
อำเภอ13 28 24 85.71
รวม 719 561 78.03
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 208 50 23 281 168 44 21 233 82.92%
02_แก่งคอย 74 13 11 98 53 9 10 72 73.47%
03_หนองแค 61 9 6 76 59 9 6 74 97.37%
04_วิหารแดง 22 4 4 30 12 2 1 15 50.00%
05_หนองแซง 11 4 0 15 6 2 0 8 53.33%
06_บ้านหมอ 27 7 4 38 15 5 2 22 57.89%
07_ดอนพุด 1 0 0 1 0 0 0.00%
08_หนองโดน 11 10 2 23 11 9 2 22 95.65%
09_พระพุทธบาท 31 12 9 52 18 8 7 33 63.46%
10_เสาไห้ 28 5 2 35 16 4 1 21 60.00%
11_มวกเหล็ก 16 3 2 21 13 2 1 16 76.19%
12_วังม่วง 18 2 1 21 18 2 1 21 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 22 5 1 28 20 3 1 24 85.71%
รวม 530 124 65 719 409 99 53 561 78.03 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก385
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)49
3มะเร็ง41
4STEMI40
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)35
6วัณโรค28
7อื่นๆ25
8กระดูกและข้อ23
9เด็ก16
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)16

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 02:51:04