อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 304 148 48.68
อำเภอ02 99 42 42.42
อำเภอ03 76 48 63.16
อำเภอ04 30 11 36.67
อำเภอ05 15 4 26.67
อำเภอ06 38 7 18.42
อำเภอ07 1 0 0.00
อำเภอ08 23 17 73.91
อำเภอ09 52 21 40.38
อำเภอ10 35 12 34.29
อำเภอ11 22 2 9.09
อำเภอ12 21 17 80.95
อำเภอ13 28 14 50.00
รวม 744 343 46.10
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 230 50 24 304 105 26 17 148 48.68%
02_แก่งคอย 75 13 11 99 28 6 8 42 42.42%
03_หนองแค 61 9 6 76 38 6 4 48 63.16%
04_วิหารแดง 22 4 4 30 9 2 0 11 36.67%
05_หนองแซง 11 4 0 15 2 2 0 4 26.67%
06_บ้านหมอ 27 7 4 38 3 3 1 7 18.42%
07_ดอนพุด 1 0 0 1 0 0 0.00%
08_หนองโดน 11 10 2 23 9 7 1 17 73.91%
09_พระพุทธบาท 31 12 9 52 11 5 5 21 40.38%
10_เสาไห้ 31 2 2 35 11 0 1 12 34.29%
11_มวกเหล็ก 17 3 2 22 1 1 0 2 9.09%
12_วังม่วง 18 2 1 21 15 2 0 17 80.95%
13_เฉลิมพระเกียรติ 22 5 1 28 13 0 1 14 50.00%
รวม 557 121 66 744 245 60 38 343 46.10 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก406
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)51
3มะเร็ง42
4STEMI41
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)35
6วัณโรค28
7อื่นๆ25
8กระดูกและข้อ23
9เด็ก17
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)16

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :24-06-2018 01:08:08