อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 294 146 49.66
อำเภอ02 121 71 58.68
อำเภอ03 88 67 76.14
อำเภอ04 35 11 31.43
อำเภอ05 37 2 5.41
อำเภอ06 33 3 9.09
อำเภอ07 5 1 20.00
อำเภอ08 10 6 60.00
อำเภอ09 54 15 27.78
อำเภอ10 42 23 54.76
อำเภอ11 36 9 25.00
อำเภอ12 34 29 85.29
อำเภอ13 33 18 54.55
รวม 822 401 48.78
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 194 70 30 294 99 31 16 146 49.66%
02_แก่งคอย 90 20 11 121 52 12 7 71 58.68%
03_หนองแค 55 23 10 88 44 18 5 67 76.14%
04_วิหารแดง 25 7 3 35 8 2 1 11 31.43%
05_หนองแซง 21 14 2 37 2 0 0 2 5.41%
06_บ้านหมอ 24 8 1 33 3 0 0 3 9.09%
07_ดอนพุด 4 1 0 5 1 0 0 1 20.00%
08_หนองโดน 5 4 1 10 2 4 0 6 60.00%
09_พระพุทธบาท 38 8 8 54 13 1 1 15 27.78%
10_เสาไห้ 30 8 4 42 19 4 0 23 54.76%
11_มวกเหล็ก 22 8 6 36 3 3 3 9 25.00%
12_วังม่วง 29 5 0 34 26 3 0 29 85.29%
13_เฉลิมพระเกียรติ 22 8 3 33 12 4 2 18 54.55%
รวม 559 184 79 822 284 82 35 401 48.78 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก357
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)126
3มะเร็ง56
4Palliative Care55
5อื่นๆ34
6STEMI31
7กระดูกและข้อ30
8วัณโรค29
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)25
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-07-2018 22:53:14