อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 275 238 86.55
อำเภอ02 123 91 73.98
อำเภอ03 87 86 98.85
อำเภอ04 35 15 42.86
อำเภอ05 34 15 44.12
อำเภอ06 33 30 90.91
อำเภอ07 5 4 80.00
อำเภอ08 10 10 100.00
อำเภอ09 53 39 73.58
อำเภอ10 43 35 81.40
อำเภอ11 35 27 77.14
อำเภอ12 34 34 100.00
อำเภอ13 35 35 100.00
รวม 802 659 82.17
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 178 68 29 275 150 62 26 238 86.55%
02_แก่งคอย 90 21 12 123 67 14 10 91 73.98%
03_หนองแค 54 24 9 87 53 24 9 86 98.85%
04_วิหารแดง 25 7 3 35 12 2 1 15 42.86%
05_หนองแซง 21 11 2 34 9 6 0 15 44.12%
06_บ้านหมอ 24 8 1 33 22 7 1 30 90.91%
07_ดอนพุด 4 1 0 5 3 1 0 4 80.00%
08_หนองโดน 5 4 1 10 5 4 1 10 100.00%
09_พระพุทธบาท 38 8 7 53 28 6 5 39 73.58%
10_เสาไห้ 30 9 4 43 25 8 2 35 81.40%
11_มวกเหล็ก 21 8 6 35 17 6 4 27 77.14%
12_วังม่วง 29 5 0 34 29 5 0 34 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 24 8 3 35 24 8 3 35 100.00%
รวม 543 182 77 802 444 153 62 659 82.17 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก334
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)125
3มะเร็ง55
4Palliative Care53
5อื่นๆ33
6STEMI31
7วัณโรค29
8กระดูกและข้อ26
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)24

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :23-02-2019 23:39:05