อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 273 212 77.66
อำเภอ02 123 85 69.11
อำเภอ03 87 85 97.70
อำเภอ04 35 14 40.00
อำเภอ05 34 12 35.29
อำเภอ06 33 12 36.36
อำเภอ07 5 4 80.00
อำเภอ08 10 10 100.00
อำเภอ09 53 29 54.72
อำเภอ10 43 28 65.12
อำเภอ11 35 27 77.14
อำเภอ12 34 32 94.12
อำเภอ13 34 30 88.24
รวม 799 580 72.59
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 176 68 29 273 137 53 22 212 77.66%
02_แก่งคอย 90 21 12 123 61 14 10 85 69.11%
03_หนองแค 54 24 9 87 53 24 8 85 97.70%
04_วิหารแดง 25 7 3 35 11 2 1 14 40.00%
05_หนองแซง 21 11 2 34 8 4 0 12 35.29%
06_บ้านหมอ 24 8 1 33 9 2 1 12 36.36%
07_ดอนพุด 4 1 0 5 3 1 0 4 80.00%
08_หนองโดน 5 4 1 10 5 4 1 10 100.00%
09_พระพุทธบาท 38 8 7 53 19 6 4 29 54.72%
10_เสาไห้ 30 9 4 43 21 6 1 28 65.12%
11_มวกเหล็ก 21 8 6 35 17 6 4 27 77.14%
12_วังม่วง 29 5 0 34 27 5 0 32 94.12%
13_เฉลิมพระเกียรติ 23 8 3 34 21 6 3 30 88.24%
รวม 540 182 77 799 392 133 55 580 72.59 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก335
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)126
3มะเร็ง55
4Palliative Care53
5อื่นๆ32
6STEMI30
7วัณโรค29
8กระดูกและข้อ26
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)24

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 03:40:24