อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 467 252 53.96
อำเภอ02 143 70 48.95
อำเภอ03 99 53 53.54
อำเภอ04 47 7 14.89
อำเภอ05 21 4 19.05
อำเภอ06 32 6 18.75
อำเภอ07 0 0 0.00
อำเภอ08 13 5 38.46
อำเภอ09 54 11 20.37
อำเภอ10 69 34 49.28
อำเภอ11 79 19 24.05
อำเภอ12 38 25 65.79
อำเภอ13 42 10 23.81
รวม 1104 496 44.93
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 344 63 60 467 178 38 36 252 53.96%
02_แก่งคอย 110 17 16 143 53 9 8 70 48.95%
03_หนองแค 86 7 6 99 47 4 2 53 53.54%
04_วิหารแดง 40 5 2 47 6 0 1 7 14.89%
05_หนองแซง 20 1 0 21 3 1 0 4 19.05%
06_บ้านหมอ 23 7 2 32 3 2 1 6 18.75%
07_ดอนพุด 0 0 0 0 0.00%
08_หนองโดน 6 5 2 13 2 2 1 5 38.46%
09_พระพุทธบาท 39 9 6 54 7 3 1 11 20.37%
10_เสาไห้ 51 13 5 69 23 8 3 34 49.28%
11_มวกเหล็ก 63 12 4 79 15 2 2 19 24.05%
12_วังม่วง 29 5 4 38 18 3 4 25 65.79%
13_เฉลิมพระเกียรติ 33 6 3 42 9 1 0 10 23.81%
รวม 844 150 110 1104 364 73 59 496 44.93 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก698
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)85
3อื่นๆ44
4STEMI42
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)36
6กระดูกและข้อ33
7วัณโรค33
8มะเร็ง30
9Palliative Care24
10Long Term Care17

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 03:16:59