อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 471 386 81.95
อำเภอ02 143 108 75.52
อำเภอ03 95 68 71.58
อำเภอ04 47 13 27.66
อำเภอ05 21 6 28.57
อำเภอ06 31 19 61.29
อำเภอ07 0 0 0.00
อำเภอ08 13 11 84.62
อำเภอ09 54 17 31.48
อำเภอ10 69 56 81.16
อำเภอ11 79 42 53.16
อำเภอ12 38 38 100.00
อำเภอ13 42 34 80.95
รวม 1103 798 72.35
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 347 64 60 471 272 57 57 386 81.95%
02_แก่งคอย 112 17 14 143 87 10 11 108 75.52%
03_หนองแค 83 7 5 95 61 4 3 68 71.58%
04_วิหารแดง 40 5 2 47 12 0 1 13 27.66%
05_หนองแซง 20 1 0 21 5 1 0 6 28.57%
06_บ้านหมอ 22 7 2 31 13 4 2 19 61.29%
07_ดอนพุด 0 0 0 0 0.00%
08_หนองโดน 6 5 2 13 4 5 2 11 84.62%
09_พระพุทธบาท 39 9 6 54 12 4 1 17 31.48%
10_เสาไห้ 51 14 4 69 40 12 4 56 81.16%
11_มวกเหล็ก 63 12 4 79 35 4 3 42 53.16%
12_วังม่วง 29 5 4 38 29 5 4 38 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 33 6 3 42 25 6 3 34 80.95%
รวม 845 152 106 1103 595 112 91 798 72.35 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก694
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)83
3อื่นๆ47
4STEMI42
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)36
6กระดูกและข้อ33
7วัณโรค33
8มะเร็ง30
9Palliative Care23
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)15

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :20-11-2018 23:53:27