อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 471 396 84.08
อำเภอ02 143 111 77.62
อำเภอ03 95 73 76.84
อำเภอ04 47 14 29.79
อำเภอ05 21 14 66.67
อำเภอ06 31 27 87.10
อำเภอ07 0 0 0.00
อำเภอ08 13 12 92.31
อำเภอ09 54 36 66.67
อำเภอ10 69 59 85.51
อำเภอ11 79 45 56.96
อำเภอ12 38 38 100.00
อำเภอ13 43 36 83.72
รวม 1104 861 77.99
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 348 64 59 471 283 57 56 396 84.08%
02_แก่งคอย 112 17 14 143 89 10 12 111 77.62%
03_หนองแค 83 7 5 95 65 4 4 73 76.84%
04_วิหารแดง 40 5 2 47 13 0 1 14 29.79%
05_หนองแซง 20 1 0 21 13 1 0 14 66.67%
06_บ้านหมอ 22 7 2 31 19 6 2 27 87.10%
07_ดอนพุด 0 0 0 0 0.00%
08_หนองโดน 6 5 2 13 5 5 2 12 92.31%
09_พระพุทธบาท 39 9 6 54 28 6 2 36 66.67%
10_เสาไห้ 51 14 4 69 42 13 4 59 85.51%
11_มวกเหล็ก 62 13 4 79 37 5 3 45 56.96%
12_วังม่วง 29 5 4 38 29 5 4 38 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 34 6 3 43 27 6 3 36 83.72%
รวม 846 153 105 1104 650 118 93 861 77.99 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก692
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)83
3อื่นๆ47
4STEMI42
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)36
6กระดูกและข้อ33
7วัณโรค33
8มะเร็ง30
9Palliative Care23
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)15

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :23-02-2019 23:13:09