อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 377 305 80.90
อำเภอ02 107 76 71.03
อำเภอ03 91 63 69.23
อำเภอ04 50 16 32.00
อำเภอ05 22 13 59.09
อำเภอ06 46 37 80.43
อำเภอ07 4 3 75.00
อำเภอ08 12 9 75.00
อำเภอ09 63 49 77.78
อำเภอ10 50 31 62.00
อำเภอ11 51 35 68.63
อำเภอ12 37 35 94.59
อำเภอ13 58 46 79.31
รวม 968 718 74.17
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 261 65 51 377 203 54 48 305 80.90%
02_แก่งคอย 86 12 9 107 60 7 9 76 71.03%
03_หนองแค 77 6 8 91 52 4 7 63 69.23%
04_วิหารแดง 38 5 7 50 13 2 1 16 32.00%
05_หนองแซง 16 3 3 22 11 2 0 13 59.09%
06_บ้านหมอ 30 5 11 46 22 5 10 37 80.43%
07_ดอนพุด 3 1 0 4 3 0 0 3 75.00%
08_หนองโดน 9 3 0 12 6 3 0 9 75.00%
09_พระพุทธบาท 38 13 12 63 28 10 11 49 77.78%
10_เสาไห้ 35 8 7 50 21 5 5 31 62.00%
11_มวกเหล็ก 38 10 3 51 27 5 3 35 68.63%
12_วังม่วง 29 4 4 37 27 4 4 35 94.59%
13_เฉลิมพระเกียรติ 34 18 6 58 26 14 6 46 79.31%
รวม 694 153 121 968 499 115 104 718 74.17 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก547
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)106
3กระดูกและข้อ39
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)37
5อื่นๆ35
6มะเร็ง32
7STEMI32
8Palliative Care28
9วัณโรค18
10เด็ก17

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-02-2019 23:55:46