พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 143 111 77.62 33 110 132 92.31 112 17 14 0 0.00
[00144] สสอ.แก่งคอย (แก่งคอย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01686] สอ.ทับกวาง บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2,4,6,07,8 ต.ทับก 10 10 100.00 0 10 11 110.00 9 0 1 0 0.00
[01687] สอ.ทับกวาง บ้านไร่ หมู่ที่ 1,3,5,09,10 ต.ทับกวาง (CU 15 15 100.00 0 15 17 113.33 9 2 4 0 0.00
[01688] สอ.ตาลเดี่ยว บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1,2,3,04,5,6,7 ต.ตา 25 25 100.00 0 25 29 116.00 21 2 2 0 0.00
[01691] สอ.ท่าคล้อ บ้านหาดสองแควใต้ หมู่ที่ 1,2,04,6 (CUP-รพ 2 1 50.00 1 1 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[01692] สอ.ท่าคล้อ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3,5,7,08,9,10,11 (CUP 3 1 33.33 2 1 1 33.33 2 0 1 0 0.00
[01693] สอ.หินซ้อน บ้านหินซ้อนใต้ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.แก่งคอย 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[01694] สอ.บ้านธาตุ บ้านธาตุใต้ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.แก่งคอย) 5 1 20.00 4 1 1 20.00 2 2 1 0 0.00
[01695] สอ.บ้านป่า บ้านช่องเหนือ หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.แก่งคอย) 17 0 0.00 17 0 0 0.00 13 3 1 0 0.00
[01696] สอ.ท่าตูม บ้านท่าตูม หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.แก่งคอย) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 2 1 0 0 0.00
[01697] สอ.ชะอม บ้านชะอม หมู่ที่ 1,02,3,4,5,6,7,8,9,10 (CUP- 15 15 100.00 0 15 14 93.33 14 1 0 0 0.00
[01698] สอ.ชะอม (ไม่ใช่/ยกเลิก)บ้านหินตั้ง (นิชากร) หมู่ที่ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01702] สอ.ชำผักแพว บ้านดอนจาน หมู่ที่ 1,3,04,8 (CUP-รพ.แก่ง 5 0 0.00 5 0 0 0.00 3 1 1 0 0.00
[01703] สอ.ชำผักแพว บ้านรังแรง หมู่ที่ 2,5,6,07,9 (CUP-รพ.แก 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 1 1 0 0.00
[01704] สอ.ท่ามะปราง บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 01,2,3,4 (CUP-รพ. 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[01705] สอ.ท่ามะปราง บ้านโป่งก้อนเส้า หมู่ที่ 05ท่ามะปราง, ม 2 2 100.00 1 1 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[10807] รพช.แก่งคอย เขตเทศบาล ต.แก่งคอย,8,9,10,11ต.ตาลเดี่ยว 26 26 100.00 0 26 38 146.15 22 4 0 0 0.00
[12401] ศนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแก่งคอย (แก่งคอย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14926] รพ.อภิณพเวชกรรม (แก่งคอย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 143 111 77.62 33 110 132 92.31 112 17 14 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:24:04