พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 95 80 84.21 16 79 113 118.95 83 7 5 0 0.00
[00145] สสอ.หนองแค (หนองแค) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01706] สอ.กุ่มหัก บ้านกุ่มหัก หมู่ที่ 09 (CUP-รพ.หนองแค) 6 3 50.00 3 3 5 83.33 5 1 0 0 0.00
[01710] สอ.บัวลอย บ้านบัวลอย หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.หนองแค) 10 4 40.00 6 4 9 90.00 9 0 1 0 0.00
[01711] สอ.ไผ่ต่ำ บ้านคลองสิบ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.หนองแค) 6 2 33.33 4 2 2 33.33 4 2 0 0 0.00
[01715] สอ.หนองไข่น้ำ บ้านท่าคล้อป่าแหน หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.ห 8 8 100.00 0 8 10 125.00 8 0 0 0 0.00
[01716] สอ.หนองแขม บ้านหนองอ่างทอง หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.หนองแค 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01718] สอ.หนองจรเข้ บ้านหนองตาเคี้ยง หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.หนอ 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 1 0 0 0.00
[01720] สอ.หนองปลาหมอ บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.หนองแ 10 9 90.00 1 9 11 110.00 8 0 2 0 0.00
[01721] สอ.หนองปลิง บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.หนองแค) 12 12 100.00 0 12 16 133.33 11 1 0 0 0.00
[01722] สอ.หนองโรง บ้านตลาดคลองสิบ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,06,7,9ต 3 3 100.00 0 3 5 166.67 2 0 1 0 0.00
[01723] สอ.ศรีปทุม บ้านศรีปทุม หมู่ที่ 08และ10 ต.หนองโรง, ม. 5 4 80.00 1 4 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[10808] รพช.หนองแค (หนองแค) 18 18 100.00 1 17 22 122.22 16 1 1 0 0.00
[11840] โรงพยาบาลปภาเวช (หนองแค) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12402] ศนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแค (หนองแค) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77730] ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.หนองแค PCU2 (CUP-รพ.หนองแค) 9 9 100.00 0 9 16 177.78 9 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 95 80 84.21 16 79 113 118.95 83 7 5 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:15:21