พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 47 25 53.19 26 21 27 57.45 40 5 2 0 0.00
[00146] สสอ.วิหารแดง (วิหารแดง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01724] สอ.วิหารแดง บ้านเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 1,2,3,4,06,7,8, 11 0 0.00 11 0 0 0.00 9 2 0 0 0.00
[01725] สอ.หนองหมู บ้านสหกรณ์หนองเสือ หมู่ที่ 04 ,5,8 ต.หนอง 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01726] สอ.หนองหมู บ้านหนองหมูเหนือ หมู่ที่ 1,2,3,6,07ต.หนอง 2 0 0.00 2 0 0 0.00 1 1 0 0 0.00
[01727] สอ.คลองเรือ บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.วิหารแดง 14 10 71.43 8 6 11 78.57 12 2 0 0 0.00
[01728] สอ.หนองสรวง บ้านเกาะประดู่ หมู่ที่ 01,4,5,6,8,10 ต.ห 5 0 0.00 5 0 0 0.00 5 0 0 0 0.00
[01729] สอ.หนองสรวง บ้านหนองช่างเหล็ก หมู่ที่ 2,3,7,9 (CUP-ร 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01730] สอ.เจริญธรรม บ้านหนองปรือ(เจริญธรรม) หมู่ที่ 05 (CUP 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 0 1 0 0.00
[10809] รพช.วิหารแดง ต.บ้านลำ (วิหารแดง) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 6 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 47 25 53.19 26 21 27 57.45 40 5 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:15:09