พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 21 16 76.19 5 16 10 47.62 20 1 0 0 0.00
[00147] สสอ.หนองแซง (หนองแซง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01731] สอ.หนองควายโซ บ้านหนองควายโซ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.หนอง 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01732] สอ.หนองหัวโพ บ้านหนองหัวโพ หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.หนองแซ 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01733] สอ.หนองสีดา บ้านโดน หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.หนองแซง) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[01734] สอ.หนองกบ บ้านโคกแค หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.หนองแซง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01735] สอ.โคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.หนองแซง) 8 8 100.00 0 8 0 0.00 8 0 0 0 0.00
[01736] สอ.ม่วงหวาน บ้านม่วงหวานใต้ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.หนองแ 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01737] สอ.เขาดิน บ้านตากแดด หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.หนองแซง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10810] รพช.หนองแซง ต.ไก่เส่า (หนองแซง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 21 16 76.19 5 16 10 47.62 20 1 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 22:19:37