พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 31 31 100.00 2 29 32 103.23 22 7 2 0 0.00
[00148] สสอ.บ้านหมอ (บ้านหมอ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01738] สอ.บางโขมด บ้านสาระภี หมู่ที่ 10 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01739] สอ.สร่างโศก บ้านบ่อโศก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01740] สอ.ตลาดน้อย บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01741] สอ.หรเทพ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01742] สอ.โคกใหญ่ บ้านวังกะโห้ หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 3 2 0 0 0.00
[01743] สอ.ไผ่ขวาง บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01744] สอ.บ้านครัว บ้านชีหอม หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 10 10 100.00 2 8 10 100.00 7 3 0 0 0.00
[01745] สอ.หนองบัว บ้านบ่อโพลง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.บ้านหมอ) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[10811] รพช.บ้านหมอ (บ้านหมอ) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 2 1 0 0.00
[13250] คลินิกบริษัท ปูนซีเมนไทย จำกัด (บ้านหมอ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 31 31 100.00 2 29 32 103.23 22 7 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:55:53