พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
[00149] สสอ.ดอนพุด (ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01746] สอ.ไผ่หลิ่ว บ้านไผ่หลิ่ว หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01747] สอ.ไผ่หลิ่ว บ้านรี หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01748] สอ.บ้านหลวง บ้านหลวง หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01749] สอ.บ้านหลวง บ้านหนองมน หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01750] สอ.ดงตะงาว บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10812] รพช.ดอนพุด (ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77731] ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดอนพุด (CUP-รพ.ดอนพุด) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:31:19