พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 13 13 100.00 0 13 14 107.69 6 5 2 0 0.00
[00150] สสอ.หนองโดน (หนองโดน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01751] สอ.บ้านกลับ บ้านกลับ หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.หนองโดน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01752] สอ.ดอนทอง บ้านม้า หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.หนองโดน) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 2 1 0 0.00
[01753] สอ.บ้านโปร่ง บ้านโปร่งสว่าง หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.หนองโ 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[10813] รพช.หนองโดน (หนองโดน) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 3 2 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 13 13 100.00 0 13 14 107.69 6 5 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:15:27