พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 69 64 92.75 7 62 74 107.25 51 14 4 0 0.00
[00152] สสอ.เสาไห้ (เสาไห้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01764] สอ.บ้านยาง บ้านยาง หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.เสาไห้) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01766] สอ.เขาดินใต้ ต.หัวปลวก ม.1,2,8,10,11,12(CUP-รพ.เสาไห 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01767] สอ.งิ้วงาม บ้านโคกกระท้อน หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.เสาไห้) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01768] สอ.ศาลารีไทย บ้านโรงเหล้า หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.เสาไห้) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[01769] สอ.ต้นตาล บ้านต้นตาล หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.เสาไห้) 12 11 91.67 1 11 12 100.00 4 7 1 0 0.00
[01770] สอ.ท่าช้าง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.เสาไห้) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[01771] สอ.พระยาทด บ้านพระยาทด หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.เสาไห้) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01772] สอ.ม่วงงาม บ้านมะกรูด หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.เสาไห้) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 1 1 0 0.00
[01773] สอ.เชิงราก ต.เริงราง ม.1,2,3,6,7 (CUP-รพ.เสาไห้) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01774] สอ.เริงราง บ้านชุ้ง ต.เริงราง หมู่ที่ 04,5 (CUP-รพ.เ 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01775] สอ.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.เสาไห้ 15 15 100.00 0 15 20 133.33 12 3 0 0 0.00
[01776] สอ.สวนดอกไม้ บ้านเจ้าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.เสา 15 14 93.33 1 14 15 100.00 12 3 0 0 0.00
[11688] สอ.ต.หัวปลวก บ้านแพะ หมู่ที่3,04,5,6,7,9 ต.หัวปลวก ( 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[10814] รพช.เสาไห้ (เสาไห้) 6 6 100.00 2 4 6 100.00 6 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 69 64 92.75 7 62 74 107.25 51 14 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:59:25