พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 79 57 72.15 34 45 73 92.41 62 13 4 0 0.00
[00153] สสอ.มวกเหล็ก (มวกเหล็ก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01777] สอ.มวกเหล็ก บ้านหินลับ หมู่ที่ 05,6,12,13 (CUP-รพ.มว 6 1 16.67 5 1 0 0.00 5 1 0 0 0.00
[01778] สอ.มวกเหล็ก บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3,07,8,10 (CUP-รพ.มว 14 12 85.71 12 2 18 128.57 12 2 0 0 0.00
[01779] สอ.มวกเหล็ก บ้านสาวน้อย หมู่ที่ 1,2,4,09,11 (CUP-รพ. 14 2 14.29 12 2 3 21.43 6 6 2 0 0.00
[01780] สอ.มิตรภาพ บ้านมวกเหล็ก หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.มวกเหล็ก) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 5 0 1 0 0.00
[01781] สอ.หนองย่างเสือ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.มวกเห 6 6 100.00 1 5 7 116.67 6 0 0 0 0.00
[01782] สอ.หนองย่างเสือ บ้านซับขอน หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.มวกเหล 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01783] สอ.ลำสมพุง บ้านลำสมพุง หมู่ที่ 01,4,5,6,7,9 (CUP-รพ. 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01784] สอ.ลำสมพุง บ้านโป่งไทร หมู่ที่ 2,3,08 (CUP-รพ.มวกเหล 2 1 50.00 1 1 1 50.00 0 2 0 0 0.00
[01785] สอ.ลำพญากลาง บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 6,7,8,09,10,14,17 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01786] สอ.ลำพญากลาง เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1,4,5,11,12,18 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01787] สอ.ลำพญากลาง บ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 2,3,13,15,16 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01788] สอ.ซับสนุ่น บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.มวกเหล็ก 4 4 100.00 0 4 9 225.00 4 0 0 0 0.00
[01789] สอ.ซับสนุ่น บ้านวังยาง หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.มวกเหล็ก) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[10815] รพช.มวกเหล็ก (มวกเหล็ก) 13 13 100.00 1 12 14 107.69 11 1 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 79 57 72.15 34 45 73 92.41 62 13 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :18-08-2019 23:43:07