พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 38 38 100.00 0 38 40 105.26 29 5 4 0 0.00
[00154] สสอ.วังม่วง (วังม่วง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01790] สอ.แสลงพัน บ้านมณีโชติ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.วังม่วง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[01791] สอ.แสลงพัน บ้านปืกสำโรง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.วังม่วง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[01792] สอ.คำพราน บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 03 (CUP-รพ.วังม่วง) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[01793] สอ.วังม่วง บ้านท่าฤทธิ์ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.วังม่วง) 11 11 100.00 0 11 11 100.00 10 1 0 0 0.00
[01794] สอ.วังม่วง บ้านป่าลานหินดาด หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.วังม่ 9 9 100.00 0 9 9 100.00 7 0 2 0 0.00
[01795] สอ.วังม่วง บ้านโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 (CUP-รพ.วังม่วง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01796] สอ.วังม่วง บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 11 (CUP-รพ.วังม่วง 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[10816] รพช.วังม่วงสัทธรรม (วังม่วง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 38 38 100.00 0 38 40 105.26 29 5 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :10-12-2019 21:15:33