อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 153 81 52.94
อำเภอ02 41 15 36.59
อำเภอ03 29 13 44.83
อำเภอ04 16 2 12.50
อำเภอ05 5 2 40.00
อำเภอ06 29 11 37.93
อำเภอ07 3 3 100.00
อำเภอ08 6 3 50.00
อำเภอ09 41 27 65.85
อำเภอ10 13 1 7.69
อำเภอ11 8 2 25.00
อำเภอ12 4 4 100.00
อำเภอ13 14 10 71.43
รวม 362 174 48.07
แยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองสระบุรี 84 35 34 153 46 18 17 81 52.94%
02_แก่งคอย 17 18 6 41 9 4 2 15 36.59%
03_หนองแค 15 8 6 29 6 5 2 13 44.83%
04_วิหารแดง 5 2 9 16 1 1 0 2 12.50%
05_หนองแซง 2 1 2 5 1 1 0 2 40.00%
06_บ้านหมอ 22 4 3 29 8 0 3 11 37.93%
07_ดอนพุด 1 1 1 3 1 1 1 3 100.00%
08_หนองโดน 4 2 0 6 2 1 0 3 50.00%
09_พระพุทธบาท 34 6 1 41 21 6 0 27 65.85%
10_เสาไห้ 5 3 5 13 1 0 0 1 7.69%
11_มวกเหล็ก 6 0 2 8 1 0 1 2 25.00%
12_วังม่วง 3 0 1 4 3 0 1 4 100.00%
13_เฉลิมพระเกียรติ 8 3 3 14 7 1 2 10 71.43%
รวม 206 83 73 362 107 38 29 174 48.07 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดสระบุรี

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1โรคติดต่อ109
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
3แม่และเด็ก49
4เด็ก25
5อื่นๆ22
6มะเร็ง21
7วัณโรค16
8กระดูกและข้อ16
9Palliative Care7
10IMC6

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :09-12-2021 08:16:35